Products

Cooling Towers

General

Information

Q19, Q23, Q25 series

Q27, Q29, Q33 series

بـرج های خنک کننـده

اطلاعات کلی

محصـولات

ظـرفیت

ظرفیت برج های خنک کننده فلزی از 19 تا ۹۷ تن برودتی و در شرایط دمای مرطوب i(24°C)75°F و با دمای آب گرم ورودی i(35°C)95°F و دمای آب سرد خروجی i(29.5°C)85°F می باشند.

مشخصات فنی برج ها

چوب برج ها از بهترین نوع روسی می باشد که بعداز برش با دستگاه واکیوم و مواد شیمیایی مخصوص اشباع میگردد. طرز چیدن چوب ها در این برج ها طوری است که در حجم مشابه برج های دیگری مقدار چوب به کار برده شده و سطح خیس شده آنها درحدود دو برابر برج های مشابه می باشد.

در بـرج های مدل Q-19, Q-23, Q-25 پروانه مستقیما روی شافت الکتـروموتور ۹٠٠ دور در دقیقه کار گذاشته شـده است، بالانـس دینامیک پـروانه ها در دو برابر سرعت دورانی کارکـرد انجـام شده است، و به هیچ عنوان برج ها را در مواقع کار نمی لرزاند.

پروانه بـرج های مدل Q-27, Q-29, Q-33 از نظر ساختمان فنی، بالانـس مطابق مشخصات

فوق الـذکر بوده ولی پـروانه آن روی یاتاقـان جداگانه کار گذاشته شده است. شافت یاتاقـان از استنلـس استیـل و قسمت دورانی آن بلبرینگ دوبـل دوطرفه می باشد و به وسیله تسمه پروانه به الکتروموتور که در بالای برج قرار گرفته به حرکت در می آیـد.

پیچ و مهره های به کار بـرده شده و پایه الکتروموتور و مهره و پیـچ های تنظیم تسمه پـروانه تماما گالوانیـزه می باشـد. دیـوارهای بـرج که در روی حوضچه قـرار می گیـرد، بدون پیـچ و مهره و بـدون نشت آب و بـا رابط مخصوص به همدیگر وصـل می گـردد. تمام بدنه بـرج از ورق گالوانیـزه ۲ میلیمتری ساخته شـده و داخـل حوضچه قیراندود شده است.

آب گرم ورودی برج از تشتکی مشبک که در بالای بـرج قرار دارد به صورت سقوط آزاد وارد قسمت پکینگ چوبـی می شود . مزایای این سیستم عبارتنـد از:

الف ـ آب ورودی فشار کمتری احتیاج دارد و در نتیجه پمپ آب کم فشار به کار برده می شود.

ب ـ طراحی سوراخ های آب ریز در تشتک طوری است که تمامی سطح چوب ها خیـس می شود.

ج ـ نگهداری و سرویـس آسـان.

بــازده ای

طراحی فنی براساس عوامل ذیل برای بالا بردن رانـدمان برج در نظر گرفته شده است .

   طرز چیدن چوب ها به طریقـی است که از افت فشار استاتیک هـوا جلوگیری شـود.

   این نـوع طراحی اجازه می دهد تـا حداکثر سرعت هـوا تامین گـردد.

   تمام سطوح چوب ها با این طرح ها کاملا بـا آب خیـس می گردد.

   قطره زداهای فلزی از هدر رفتن ذرات آب بـرج جلوگیری می کنـد.

Capacity

The capacity of Q model cooling towers are from 19 to 97 Tons at the

design conditions of WB= 24°C and water entering temperature of

35°C with water leaving temperature of 29.5°C .

Technical Information

The structure of Q model cooling towers are galvanized steel and the

packing are wood slats.

Wood slats are saturated with special chemicals to avoid deformation.

In models Q19,Q23,Q25 a 900RPM direct coupling electro-motor and fan is used but in models Q27,Q29,Q33 the fan is driven by a bearing and belt system.

Water distribution system is a perforated basin which distributes  water

evenly over the packing.