C

series

Products

Evaporators

اواپراتورهای سردخانه

ســـری C

محصـولات

اواپراتورهای سردخانه سری C شرکت تبادل کار، که از نوع اواپراتورهای سقفی است در دو مدل ۴ فین در اینچ و ۶ فین در اینچ تولید می شود، از آنجا که اواپراتور سری C روی سقف نصب می شود و ارتفاع کمی نسبت به سایر اواپراتورها دارد، امکان استفادۀ حداکثری از فضای سالن سردخانه را  در اختیار شما قرار می دهد.

هر اواپراتور سری C دارای دو عدد فن با قطرهای مختلف ۴۰ و ۴۵ و ۵۰ سانتی متری است. که قطر آن با توجه به حجم هوای مورد نیاز (CFM) عبوری از کویل اواپراتور، انتخاب و طراحی شده است.

شما می توانید سایر مشخصات فنی اواپراتور سری C و ابعاد آن را در جداول زیر مشاهده کنید.

Table A: Evaporator Technical Data C series

Table B-1:

Evaporator Capacity Correction

Factors

Table B-2: Room Humidity

Roughing Dimensions (cm)