K

series

Products

Evaporators

اواپراتورهای سردخانه

ســـری K

محصـولات

اواپراتورهای سردخانه سری K شرکت تبادل کار،با بدنه آلومینیومی، در دو مدل ۴ فین در اینچ و ۶ فین در اینچ تولید می شود که با توجه به کاربردهای متفاوت، می توان در سردخانه های زیر صفری و یا بالاصفری مورد استفاده قرار داد.

فن های اواپراتور سری k با قطرهای مختلف ۳۵ و ۴۰ و ۴۵ و ۵۰ سانتی متری است که تعداد آن¬ها با توجه به حجم هوای مورد نیاز (CFM) عبوری از کویل اواپراتور، انتخاب و طراحی شده است.

اواپراتورهای مدل K4L-45 ، K6L-45 ، K4L-65 ، K6L-65 دارای یک عدد فن ۳۵ سانتی متری و اواپراتور های مدل K4L-85  K6L-85 ، K4L-120 ، K6L-120 دارای دو عدد فن ۳۵ سانتی متری و اواپراتورهای مدل K4L-75 ، K6L-75 دارای یک عدد فن ۴۰ سانتی متری و

 اواپراتورهای مدل K4L-180 ، K6L-180 دارای دو عدد فن ۴۰ سانتی متری و

اواپراتورهای مدل K4L-240 ، K6L-240 دارای دو عدد فن ۴۵ سانتی متری و

اواپراتورهای مدل K4L-360 ، K6L-360 دارای دو عدد فن ۵۰ سانتی متری هستند.

شما می توانید سایر مشخصات فنی اواپراتور سری K و ابعاد آن را در جداول زیر مشاهده کنید.

Table A: Evaporator Technical Data K series

Table B-1:

Evaporator Capacity Correction

Factors

Table B-2: Room Humidity

Roughing Dimensions (cm)