محاسبه بـار بـرودتی سـردخانه QCOLD

QCOLD: Cold room cooling load calculation

قابلیت ها

محاسبه بـار دیوارها

محاسبه بـار محصول

محاسبه نفوذ هـوا

قابلیت اضافه کردن اطلاعات محصولات و عایـق ها

انتخاب کاندنسـر و اواپراتـور

ّFeatures

Wall load

Infiltration load

Adding new insulation materials

Adding new product data

Evaporator and condenser selection

محاسبه قطر لوله کشی سیستم تبرید QPIPE

QPIPE: Calculation of refrigeration piping diameters

قابلیت ها

محاسبات قطرلـوله بـا مبردهای R22, R134a,

R502, R404A, R407C, R410A

محاسبه خط مکش، تخلیه و مایـع.

ّFeatures

Refrigeration piping calculation for R22, R134a, R502, R404A, R407C and R410A

Services

Software

Design Software

نــرم افــزارها

خــدمات

 نرم افزار محاسباتی بار برودتی

 سردخانه و لوله کشی تبرید