Custom Designed Evaporators for Blast Freezers

Products

Special

Evaporators

اواپراتورهای سفارشی

ویـژه تونل های انجماد

محصـولات

Suggestion for blast freezer evaporator installation

برای انجماد سریع محصولات در تونل انجماد باید از سیستم برودتی با کمپرسورهای دو مرحله استفاده کرد. برای این کاربرد اواپراتورهای تونل انجماد شرکت تبادل کار متناسب با محصول و بار برودتی مورد نیاز، به صورت سفارشی طراحی و تولید می شود.

الکتروفن های مورد استفاده در این اواپراتورها از نوع بسیار مرغوب اروپایی است که تا دمای  i40°C- به راحتی کار می کنند.

همچنین ایـن شرکت افتخـار دارد که با بهـره گیـری از دانـش فنـی و تجربه گـروه مهندسی خود مشـاوره فنـی رایگان جهت نصب و

راه اندازی صحیح سیستم برودتی را به مشتریان خود ارائه می دهد.

نحوه صحیح جانمایی و اجرای سالن تونل انجماد را در ادامه مشاهده می کنید.

نصب اواپراتـورهای سفارشی