تابلـو بـرق سردخانه و چیلـر

کمیت های الکتریکی و واحدهای آن (ولتـاژ ـ جریان ـ توان)

ایمنی در برق

مدارهای الکتریکی

مغناطیس

موتورهای الکتریکی

آشنایی با کلیدها و حفاظت کننده ها در بـرق

سیم ها و کابل ها

آشنایی با کنترل کننده ها در تبرید و مدار برقی آنها

آشنایی با نقشه خوانی و علائم اختصاری در تبرید

طراحی مدار فرمان ساده یک سیستم برودتی

طراحی مدار فرمان یک سیستم برودتی همراه با pump-down، دیفراست و

winter start

طراحی مدار فرمان کنترل فشار کاندنسر

پـروژه

اصول هیدرولیک

و تبرید در چیلرهای آبی

خنک کننده مدار بسته

برج خنک کننده

معنای فشار ارتفاع

افت فشار

فشارها در سیستم هیدرولیک

پمپ ها

مخازن انبساط بسته

قوانین مهم در چیلرهای آبی

شرایط کارکرد معمولی چیلر آب

عیوب تبرید در چیلرهای آبی

نکات مهم در تابلو برق

Electricity for Cold Rooms

and Water Chillers

Electrical quantities and units.

Electrical work safety.

Electric circuits.

Magnetism.

Introduction to electrical switches & protection devices .

Cables & Wires.

Introduction to controls and electrical circuits.

Electrical diagram & symbols.

Power & control circuits for basic refrigeration system.

Power & control circuits utilizing pump down, electric defrost, & winter start.

Control circuits for head pressure control.

Project.

تبریـد تـراکمی 1

آشنایی با سیستم تبرید تراکمی

ایمنی

محاسبه بار برودتی چیلر و سردخانه

کف سازی سردخانه

انتخاب دستگاه ها

کنترل فشار کاندنسر

مبردها

آشنایی با قطعات دیگر سیستم

حفاظت کمپرسور

کارکرد شیر انبساط

محاسبه قطر لوله و روش های لوله کشی

آشنایی با سیستم های دو مرحل های

آشنایی با سیستم آمونیاکی و جذبی

عیب یابی سیستم تبرید تراکمی

Principles of Hydraulics

in Water Chillers

Dry coolers.

Cooling towers.

The concept of pressure heads.

Pressure drop.

Pressures on hydraulic system.

Pumps.

Expansion Chambers.

Basic rules in water chillers.

Normal operating conditions in liquid chillers.

Refrigeration faults in liquid chillers.

تبریــد پیشرفــه

روش ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﮐﺎﻧﺪﻧﺴﺮ

اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ ﻫﺎي اﻧﺒﺴﺎط

ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺋﯽ

اﻧﻮاع دﯾﻔﺮاﺳﺖ

ﮐﻨﺘﺮل ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮودﺗﯽ

ﺳﺎﯾﮑﺮوﻣﺘﺮي

اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ "اوﻟﯿﻪ ـ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ"

Primary and Secondary pumping

اﺷﺘﺒﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮاﺳﺎز ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ...

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره ها به آدرس زیر مراجه نمایید.

www.tabadolkar-trainingcenter.com

Principles of Refrigeration

Fundamentals of  vapour compression refrigeration cycle.

Safety.

Cooling load calculation.

Cold room floor construction.

Equipment selection.

Head pressure control.

Refrigerants.

Special refrigeration system components.

Liquid refrigerant control in refrigeration system.

Operation of thermostatic expansion valve

Piping design.

Double-stage Refrigeration system.

Fundamentals of absorption system & liquid circulation.

Fault diagnosis.

Advanced Refrigeration

Head Pressure Control

Refrigerant Flow Control Devices

Capillary Tube

Defrost

Capacity Control

Refrigeration System Balancing

Psychrometrics

Primary and Secondary Pumping

How to calculate the chiller capacity for an AHU

 

Services

Courses

Training

Courses

دوره های آموزشی

خــدمات

دوره هـای آموزشـی تخصصـی سیستـمهای بـرودتی و بـرق